top of page

We dragen zorg voor jouw gegevens

Privacyverklaring

Laatste update privacyverklaring: 14/08/2022

Voor Vanpoucke consulting is het belangrijk om zorgzaam en correct om te gaan met de persoonsgegevens van u als klant en leverancier. Daarom informeren we jou in deze privacyverklaring hoe we omgaan met deze gegevens.


1 Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vanpoucke consulting verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Vanpoucke consulting website en de mailcontacten.2 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens?

Vanpoucke consulting, Brouwerijstraat 7 – 8470 Gistel, met ondernemingsnummer BE 0744.573.384, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.  Tom Vanpoucke, zaakvoerder, is tevens ook als functionaris voor de gegevensbescherming benoemd en houdt toezicht op de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je kan Tom Vanpoucke contacteren op tom@vanpouckeconsulting.be.3 Welke persoonsgegevens verwerken we?

3.1 Je contactgegevens als klantenservice

Op de website kan je via het contactformulier een vraag stellen of informatie vragen. Om je vraag te kunnen registeren, vragen we jou om een aantal basisgegevens in te vullen, zodat we contact kunnen opnemen: jouw naam, je telefoonnummer en je e-mailadres.

We verwerken je e-mailadres en de bijbehorende gegevens in een interne contactlijst om ervoor te zorgen dat je snel en volgens de juiste gegevens kan gecontacteerd worden met het antwoord op jouw vraag. We bewaren jouw contactgegevens totdat je ons vraagt om deze te wissen.

Indien op de publieke website van bedrijven en organisaties - die potentiële klanten of bestaande klanten zijn of voor wie informatie vanuit Vanpoucke Consulting interessant kan zijn - e-mailadressen gepubliceerd staan, kunnen deze door ons gebruikt worden in een interne contactlijst om deze bedrijven, organisaties en betrokken medewerkers te mailen.


Je gegevens wijzigen? Als je jouw gegevens wil wijzigen kan je dat doen door de wijzigingen te mailen naar tom@vanpouckeconsulting.be. Je krijgt een bevestiging via mail van zodra de aanpassing in de contactlijst is aangepast.

Je gegevens wissen? Ook in dit geval, kan dit door je vraag om te wissen te mailen naar tom@vanpouckeconsulting.be. Van zodra dit gebeurt is, krijg je ook een bevestiging.3.2 Je inschrijvingsgegevens op de nieuwsbrief

Op de website kan je aangeven dat je nieuwsbrieven wil ontvangen. Deze nieuwsbrieven bevatten onder andere praktische tips, uitgewerkte artikels, trends & tendensen op vlak van bedrijfsvoering, HR, communicatie, etc…  Voor het versturen van deze nieuwsbrief verwerken wij je e-mailadres. Doordat je ons je e-mailadres doorgeeft, geef je ons bijgevolg toestemming om de nieuwsbrieven te versturen. Ook de publieke e-mailadressen die op de website van bedrijf/organisatie worden gepubliceerd kunnen gebruikt worden voor het versturen van gerichte nieuwsbrieven, tenzij anders aangegeven wordt door het bedrijf/organisatie in kwestie. Dit betekent uiteraard ook dat je op elk ogenblik de mogelijkheid hebt om je toestemming in te trekken. Onderaan de nieuwsbrieven wordt ook telkens vermeld hoe je ons dit kan laten weten. Van zodra je dat doet verwijderen we je e-mailadres zo snel mogelijk uit onze mailinglijst.3.3 Invullen van digitale vragenlijsten

Vanpoucke consulting werkt bij opdrachten vaak met voorbereidende vragenlijsten. Dit bijvoorbeeld bij enquêtes en stemmingen, om het profiel van een coachee in kaart te brengen, bij het screenen van nieuwe medewerkers als voorbereiding op hun ontwikkelingstraject, bij bevragingen naar tevredenheid van medewerkers. De persoonsgegevens die we daarvoor nodig hebben zijn naam + voornaam & emailadres (eventueel aangevuld met afdeling / functietitel).


De vragenlijsten worden verstuurd en verwerkt via het softwareprogramma Survey Monkey. Wij verwerken en houden jouw gegevens of die van je medewerker enkel bij tot na de verwerking van de digitaal ingevulde vragenlijsten. Deze gegevens worden ook enkel in functie van deze bevraging gebruikt.

3.4 Sollicitaties via Jobtoolz

Wij verzamelen met behulp van Jobtoolz, ons online sollicitatieplatform, uw persoonsgegevens om kwaliteitsvolle aanwerving- en selectieprocessen mogelijk te kunnen maken.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij steeds de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of GDPR”).

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

4 Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden, bijvoorbeeld met onze software leveranciers en websiteontwikkelaar.5 Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures . Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in onze database, die enkel toegankelijk is door bevoegd personeel. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.6 Hoe kan je ons een vraag stellen of je rechten uitoefenen?

6.1 Welke rechten heb je?

De persoonsgegevens die we van jou verzamelen, worden opgenomen in de bestanden van Vanpoucke consulting.

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we bij Vanpoucke consulting over jou verzamelen. Concreet heb je het recht om geïnformeerd te worden over de volgende zaken:

● Het feit of Vanpoucke consulting persoonsgegevens van jou verwerkt;

● De categorieën persoonsgegevens die van jou verwerkt worden;

● Het doel en de rechtsgrond van deze verwerking;

● De termijn gedurende dewelke we jouw persoonsgegevens bewaren;

● De categorieën ontvangers van jouw persoonsgegevens;

● De herkomst van jouw persoonsgegevens.

Je hebt bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. Je hebt ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken. Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens (bijvoorbeeld het krijgen van nieuwsbrieven).


6.2 Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je moet je verzoek per post of per e-mail richten tot Tom Vanpoucke – Vanpoucke consulting, Brouwerijstraat 7 – 8470 Gistel of tom@vanpouckeconsulting.be.

Om je rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, vragen we je om bij je verzoek de volgende informatie op te nemen: volledige naam, adres, e-mailadres, en een duidelijke beschrijving van je verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om jouw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij je gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan je verzoek.


Indien je van mening bent dat we je verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met Tom Vanpoucke via bovenstaande gegevens. Op die manier kunnen wij samen met jou bekijken hoe we je alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert en wij niet reageren op je verzoek of je verzoek weigeren, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen geldt dat u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar je gewoonlijk verblijft. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.7 Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.

Privacy policy: Tekst
bottom of page